Staff Birthdays

Ashley Wade - 11/1

Brenda Barton - 11/4

Olivia Koechle - 11/9

Kelsey Baum - 11/27

 

Resident Birthdays

Mabel V - 11/9

Judy G - 11/10

Stan B - 11/15

Nancy S - 11/19

Linda S - 11/24

Susie M - 11/26